Livwell Algemene verkoopsvoorwaarden - Livwell
Stel je vraag
x

Stel je vraag NL

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van deze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Tenzij uitdrukkelijke afwijking, zijn onze facturen contant betaalbaar, netto, zonder korting en zonder om het even welke afhouding. Iedere factuur die niet binnen de gestelde termijn betaald wordt zal onmiddellijk een verwijlintrest opbrengen van 12%. Deze intrest zal automatisch verschuldigd zijn, zonder voorafgaande aanmaning en dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1054 van het Burgerlijk Wetboek. Tot dekking van de administratieve, financiële en organisatorische kosten veroorzaakt door de laattijdigheid der betaling zal de koper bovendien een forfaitaire verhoging verschuldigd zijn van 10% van het bedrag der factuur, met een minimum van 60,00 euro per factuur. Deze bepaling geldt als dading tussen de partijen.
Wij behouden ons het recht voor, verdere leveringen Ie schorsen, wanneer de-koper vorige facturen niet regelmatig betaald zou hebben. Geen enkele klacht aangaande de kwaliteit en de hoeveelheid der goederen wordt nog aanvaard 48 uren na ontvangst.

Al onze commerciële overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten in onze burelen, waarvan het adres voorkomt op deze factuur. Al onze zendingen gebeuren voor rekening en risico van de bestemmeling.

De handelszaak Livwell bvba behoudt de eigendomsrechten der goederen tot na volledige betaling van deze laatste . Alleen door het feit dat hij met ons een contract sluit, betuigt de klant zijn instemming, zonder enig voorbehoud met deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden.

Livwell bvba behoudt zich ten allen tijde het recht voor de minimale besteleenheid te leveren, bij afwijking hiervan op de bestelbon van de klant.

Livwell bvba aanvaardt geen enkele schadevergoeding geeist door de klant, vanwege foutieve le vering of vanwege beschadigde goederen.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats van onze bedrijfszetel bevoegd.

Livwell bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en past hiervoor zijn privacybeleid toe, dat u ook op deze site terugvindt.

Livwell bvba is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.  Door gebruik te maken van deze
website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.